Hovedmenu Om klubben Klubbens historie Medlemmerne Vedtægter Springmeet For medlemmer Kolonnekørsel Tips Ture i det Østjyske

Redigeret 23-10-2022

Vedtægter

 

§ 1. Klubbens navn.
Klubbens navn er MC NEPTUN ØSTJYLLAND. Klubben er hjemhørende på Duelandsvej 10, Årslev, 8220 Brabrand

§ 2. Formål.
Klubbens formål er gennem kammeratligt samvær og oplysende temadage og temaaftner at fremme interessen for teknikken i
engelske motorcykler og generelt kendskab til disse.  Gennem klubbens organ at publicere nyheder af interesse for medlemmerne, samt at
samarbejde med andre motorcykelklubber for engelske motorcykler.

§ 3. Kontingent.
Klubben er en kontingentforening. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Hvis der i samme husstand er flere kørere/ejere af engelske motorcykler kan de efterfølgende medlemmer opnå en rabat på 50% af det fulde medlemskontingent.  Derudover opkræves der et indmeldelsesgebyr på 15% af det til enhver tid gældende medlemskontingent, dette indmeldelsesgebyr refunderes ikke.
Kontingentet, betales første gang forholdsmæssigt, dog mindst ¼ årligt for resten af regnskabsåret. Kontingent skal være betalt senest d. 31/1og det er gældende for indeværende år.

 

§ 4. Medlemsskaber.

Medlemmer:

 Som medlem kan man udelukkende optages hvis man er ejer en engelsk motorcykel, det er bestyrelsen der afgør om motorcyklen er af engelsk oprindelse.
Inden man kan optages som medlem skal man være prøvemedlem i 3 mdr. Derefter optages man efter en bestyrelsesafgørelse som medlem - hvis ingen af klubbens medlemmer forinden har gjort indsigelse mod optagelsen - i så fald må et eventuelt medlemskab prøves på et medlemsmøde.
Medlemmer har fuld valg- og stemmeret ved klubbens generalforsamlinger.
Som medlem har man ret til at ansøge bestyrelsen om en nøgle til klubbens lokaler. Der skal betales det til enhver tid gældende depositum.

Det tilstræbes at klubben tæller maksimum 40 medlemmer.

Støttemedlemmer:

Folk med interesse i engelske motorcykler kan optages som støttemedlemmer. Kontingentet udgør 40% af det til enhver tid gældende medlemskontingent. Betingelser for støttemedlemsskab:

      Ansøger skal være fra en husstand hvor ejeren af en engelsk motorcykel er medlem af MC NEPTUN.

      Hvis ansøger er medlem, og pga. alder, sygdom eller andet relevant nødt til at afhænde sin engelske motorcykel, kan tilknytningen til klubben fortsættes gennem et støttemedlemskab, bestyrelsen vurderer fra sag til sag.

Som støttemedlem har man ret til at deltage i alle klubbens aktiviteter, dog uden adgang til nøgle til klubhus samt uden stemmeret ved ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, støttemedlemmer har hørings- og observationsret ved generalforsamlinger, støttemedlemmer er valgbare til bestyrelsen og opnår derved stemmeret ved generalforsamlinger.

Støttemedlemmer der er indmeldt inden d. 23/1-05 kan bibeholde deres status.

Alle kørere og ejere af engelske motorcykler er velkomne på MC NEPTUN ØSTJYLLANDs fælles køreture.
Inviterede gæstekørere på motorcykler fra andre oprindelseslande er også velkomne.

§ 5. Udmeldelse/eksklusion.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 3 måneders varsel.

Ethvert medlem der ved undergravende virksomhed eller på anden måde modarbejder MC NEPTUN ØSTJYLLAND, vil kunne ekskluderes af en enig bestyrelse dette gælder også ved kontingentrestance. Beslutningen kan indankes på førstkommende generalforsamling.

Ved udmeldelse eller eksklusion finder der ikke tilbagebetaling af forudindbetalt kontingent sted.

Medlemmer der ikke har betalt kontingent indenfor den givne frist vil blive betragtet som udmeldt.

§ 6. Klublokalerne.
Der må ikke forefindes våben eller euforiserende stoffer i klubbens lokaler.

§ 7. Generalforsamling.
Generalforsamlingen som er klubbens højeste myndighed er altid beslutningsdygtig.
Ordinær generalforsamling afholdes i oktober måned.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker via opslag på klubbens opslagstavle, med mindst 3 ugers varsel.
Forslag til generalforsamlingen skal skriftligt være klubbens bestyrelse i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret har kun den der har betalt kontingent.
Ændringer af klubbens vedtægter kan kun vedtages, når mindst 51 % af klubbens samtlige stemmeberettigede medlemmer ved en generalforsamling stemmer derfor.
Dagsorden til generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab.
4. Valg/genvalg af 3/3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
5. Valg af 1 revisor/revisorsuppleant
6. Næste års kontingent
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt.

Alle afstemninger foregår skriftligt, såfremt blot et medlem fordrer dette
Der kan kun afgives en stemme pr. fremmødt medlem, idet der ikke kan gives møde og stemme i henhold til fuldmagt.
Videregående dispositioner er kun gyldige ved generalforsamlingens forudgående samtykke.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når en enig bestyrelse, eller mindst 25% af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer dette med angivelse af forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Det er muligt at fremsætte forslag til en eventuel ekstraordinær generalforsamling, efter samme regler som er gældende for ordinær generalforsamling. 
Ekstraordinær generalforsamling der er behørigt indkaldt af klubbens stemmeberettigede medlemmer, skal senest skriftligt indkaldes 4 uger efter begæringens modtagelse og med mindst 3 ugers varsel.
Ved ekstraordinær generalforsamling vedtages eller forkastes forslag ved almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 9. Bestyrelsen.
Klubbens interesser varetages af MC NEPTUN ØSTJYLLANDs bestyrelse, der dog ikke kan forpligtige medlemmerne økonomisk udover det fastsatte årlige kontingent.

Foreningen tegnes økonomisk af formanden eller kassereren.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, disse er: Formand og fem 5 bestyrelsesmedlemmer, derudover 2 suppleanter som træder til ved sygdom m.v. Suppleanter er til enhver tid velkomne til at følge bestyrelsens møder.

Bestyrelsen er på valg, således at der hvert år vælges/genvælges 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv - snarest efter generalforsamlingen – til posterne: formand, næstformand, kasserer, sekretær og 2 menige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen hæfter kun for den formue der er i klubben.
Bestyrelsen kan ikke pådrage MC NEPTUN ØSTJYLLAND videregående gælds- eller kreditforpligtigelser, ligesom klubbens midler ikke kan udlånes.
Bestyrelsen holder møde så ofte som formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Ved stemmelighed på bestyrelsesmøder tæller formandens stemme dobbelt.

§ 10. Regnskab.
Klubbens regnskabsår løber fra d. 1/10 - d. 30/9.
Kassereren fører regnskab over klubbens indtægter og udgifter. Der udarbejdes samtidig en balance indeholdende klubbens aktiver og passiver.
Klubbens midler indsættes på bankkonto.
Bestyrelsen kan til enhver tid kræve klubbens regnskab udleveret, herunder bilag og kassebog.
Bilag uden behørig dokumentation underskrives af kassereren og 1 bestyrelsesmedlem.
Regnskabet skal godkendes af revisoren inden generalforsamlingen.

§ 11. Klubbens opløsning.
Klubben kan kun opløses ved en generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling, og kun hvis mindst 51% af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsning.
Såfremt MC NEPTUN ØSTJYLLAND opløses, bestemmer generalforsamlingen hvordan eventuelle midler i klubben tildeles/fordeles

 Redigeret 23-10-2022